NAZWA OPERACJI: Inwestycje produkcyjne w Gospodarstwie Rybackim Rosner Krzysztof
CEL OPERACJI: „Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury, w tym poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, w szczególności MŚP” został osiągnięty poprzez zakup wagi pomostowej udźwig do 60 kg, zakup przyczepy samochodwowej DMC 1600-2700 kg, zakup 3 szt. basenów do transportu ryb.
KWOTA DOFINASOWANIA: 21 445,00 zł w tym finansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 16 083,75 zł
KWOTA INWESTYCJI: 46 191,47 zł


NAZWA OPERACJI: Modernizacja i innowacyjność w Gospodarstwie Rybackim Krzysztof Rosner
CEL OPERACJI: Modernizacja Gospodarstwa Rybackiego Krzysztof Rosner poprzez zakup ciągnika rolniczego, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz utrzymanie miejsca pracy w sektorze rybackim.
KWOTA DOFINANSOWANIA: 139 979,00 zł w tym finansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 118 982,15 zł
KWOTA INWESTYCJI: 304 304,00 złWzór zapytania ofertowego

Czechowice-Dziedzice,    19.05.2022 r.

 

Krzysztof Rosner

Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof

43-518 Czechowice-Dziedzice,

ul. Zabrzeska 11A, Ligota, śląskie

NIP: 9372478553

Tel. 698 762 327,

e-mail: [email protected]

Dane identyfikacyjne zamawiającego

 

 

 

 

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej 3 fazowa o mocy 19-20 KWP – montaż na gruncie na konstrukcji dwupodporowej (minimum dwa stoły)

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej 3 fazowej o mocy 19-20 KWP

 

Instalacja powinna zawierać następujące elementy:

 

1.            Moduł  fotowoltaiczny monokrystaliczny  typu bificial (obustronny uzysk energii) o  minimalnej mocy jednostkowej  440 Wp.

2.            Falownik o mocy 20-25 KW

4.            Kable solarne  minimum 6mm2

5.            Przewody uziemiające 16mm2.

6.            Przekop oraz ułożenie kabla ziemnego 5x10mm około 80 metrów

7.            Komunikacja z internetem WLAN od falownika do rutera(około 90m)

8.            Kompletne zabezpieczenia od strony  DC+AC.

9.            Zabezpieczenia p.poż wraz z uzgodnieniem p.poż

10.          Montaż na gruncie na konstrukcji dwupodporowej (minimum dwa stoły)

11.          Transport.

12.          Komplet dokumentacji powykonawczej.

13.          Zgłoszenie mikro instalacji do sieci energetycznej.

 

 

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium

 

Waga
1. Cena netto 70%
2. Okres gwarancji 30%

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.

 

1.     Maksymalną ilość punktów za pierwsze kryterium otrzyma Wykonawca, który poda najniższą cenę netto                 w złotych za wykonanie zamówienia – 70 pkt.

Zasady punktacji: Liczymy iloraz: łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj.(0,70).

 

2.     Maksymalną ilość punktów za drugie kryterium otrzyma Wykonawca, który poda najdłuższy okres gwarancji  (w miesiącach) – 30 pkt.

Zasady punktacji: Liczymy iloraz okresu gwarancji z danej oferty do okresu gwarancji z najkorzystniejszej pod tym względem oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj.(0,30).

 

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych w kryteriach cena netto oraz długość okresu gwarancji.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu będzie ten, który wskaże niższą cenę, następnie ten, który wskaże dłuższy okres gwarancji.

 

 

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 30 września 2022 r.

 

 

Termin składania ofert

 

Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego.

 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

 

Oferta może zostać odrzucona, jeżeli:

– zostanie złożona po w/w terminie,

– będzie posiadała błędy formalne,

– jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

– została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

 

 

Ofertę należy złożyć w: Na adres: Krzysztof Rosner

Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof

43-518 Czechowice-Dziedzice,

ul. Zabrzeska 11A, Ligota, śląskie

Tel. 698 762 327,

Lub e-mail: [email protected]

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
  • wartość oferty netto/brutto.

 

 

Krzysztof Rosner

 

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

 

 

 

 

Wzór zapytania ofertowego

Czechowice-Dziedzice,    11.05.2022r.

Data

Krzysztof Rosner

Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof

43-518 Czechowice-Dziedzice,

ul. Zabrzeska 11A, Ligota, śląskie

NIP: 9372478553

Tel. 698 762 327,

e-mail: [email protected]

Dane identyfikacyjne zamawiającego

 

 

 

 

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup i dostarczenie ciągnika rolniczego o mocy od 70 KM  do 80 KM

 

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy ciągnika rolniczego o mocy 70 KM do 80 KM

 

Ciągnik powinien posiadać następujące wyposażenie:

Instalacja hamulcowa przyczepy 1+2 obwodowa

Rozdzielacz hydrauliki II-sekcyjny lub III-sekcyjny

Napęd 4×4

Silnik o pojemności 2200cm3 do 3200 cm3 ,mocy 70 KM  do 80 KM

Skrzynia biegów 12/12 Rewers

Prędkość max. 30 km/h do 40km/h

Hydraulika zasilana pompą o wydajności 45L/min do 50L/min

Obroty WOM 540/ obr/min

Koła przednie 11,2R24

Koła tylne 16,9R30

Kabina

Siedzenie pneumatyczne

Siedzenie pasażera

Szyberdach

Klimatyzacja

Radioodtwarzacz

Lampa ostrzegawcza

Obciążniki kół tylnych

Obciążniki przed maską

 

 

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium

 

Waga
1. Cena netto 70%
2. Okres gwarancji 30%

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.

 

1.     Maksymalną ilość punktów za pierwsze kryterium otrzyma Wykonawca, który poda najniższą cenę netto                 w złotych za wykonanie zamówienia – 70 pkt.

Zasady punktacji: Liczymy iloraz: łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj.(0,70).

 

2.     Maksymalną ilość punktów za drugie kryterium otrzyma Wykonawca, który poda najdłuższy okres gwarancji  (w miesiącach) – 30 pkt.

Zasady punktacji: Liczymy iloraz okresu gwarancji z danej oferty do okresu gwarancji z najkorzystniejszej pod tym względem oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj.(0,30).

 

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych w kryteriach cena netto oraz długość okresu gwarancji.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu będzie ten, który wskaże niższą cenę, następnie ten, który wskaże dłuższy okres gwarancji.

 

 

Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia do 30 września 2022 r.

 

 

Termin składania ofert

 

Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego.

 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

 

Oferta może zostać odrzucona, jeżeli:

– zostanie złożona po w/w terminie,

– będzie posiadała błędy formalne,

– jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

– została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

 

 

Ofertę należy złożyć w: Na adres: Krzysztof Rosner

Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof

43-518 Czechowice-Dziedzice,

ul. Zabrzeska 11A, Ligota, śląskie

Tel. 698 762 327,

Lub e-mail: [email protected]

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
  • wartość oferty netto/brutto.

 

 

Krzysztof Rosner

 

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

 

 

Wzór zapytania ofertowego

Czechowice-Dziedzice, 25.01.2022 r.

Data

Krzysztof Rosner

Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof

43-518 Czechowice-Dziedzice,

ul. Zabrzeska 11A, Ligota, śląskie

NIP: 9372478553

Tel. 698 762 327, [email protected]

Dane identyfikacyjne zamawiającego

 

 

 

 

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

 

Zakup i dostarczenie trzech sztuk basenów do transportu ryb.

 

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Zamówienie dotyczy zakupu i dostawy niżej wymienionych basenów o następujących parametrach:

 

a)            Basen do transportu ryb o wymiarach 2000x950x1030 wraz z osprzętem w ilości 1 szt.,

b)            Basen do transportu ryb o wymiarach 1100x1550x800 wraz z osprzętem w ilości 2 szt..

               

 

Kryteria oceny ofert – wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp. Nazwa kryterium

 

Waga
1. Cena netto 70%
2. Okres gwarancji 30%

 

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma największą ilość punktów.

 

1.     Maksymalną ilość punktów za pierwsze kryterium otrzyma Wykonawca, który poda najniższą cenę netto                 w złotych za wykonanie zamówienia – 70 pkt.

Zasady punktacji: Liczymy iloraz: łącznej wartości netto ceny najniższej oferty do badanej oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj.(0,70).

 

2.     Maksymalną ilość punktów za drugie kryterium otrzyma Wykonawca, który poda najdłuższy okres gwarancji  (w miesiącach) – 30 pkt.

Zasady punktacji: Liczymy iloraz okresu gwarancji z danej oferty do okresu gwarancji z najkorzystniejszej pod tym względem oferty, następnie wynik mnożymy x 100, wynik iloczynu mnożymy x waga tj.(0,30).

 

Punkty uzyskane za poszczególne kryteria podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt. Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający wybiera ofertę, która odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym i uzyskała najwyższą liczbę punktów, która stanowi sumę punktów uzyskanych w kryteriach cena netto oraz długość okresu gwarancji.

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów przez dwóch lub więcej oferentów wyżej w rankingu będzie ten, który wskaże niższą cenę, następnie ten, który wskaże dłuższy okres gwarancji.

 

 

 

 

 

 

 

Termin składania ofert

 

Termin na złożenie oferty wynosi 14 dni roboczych od dnia upublicznienia zapytania ofertowego.

 

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

 

Ofertę należy złożyć w: Adres: Krzysztof Rosner

Gospodarstwo Rybackie Rosner Krzysztof

43-518 Czechowice-Dziedzice,

ul. Zabrzeska 11A, Ligota, śląskie

Tel. 698 762 327,

e-mail: [email protected]

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
  • opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
  • wartość oferty netto/brutto.

 

 

 

 

(czytelny podpis zamawiającego/osoby upoważnionej)

 

 

 

Z poważaniem

Krzysztof Rosner